Bu dersi alan öğrenciler; öğrenme ile ilgili temel kavram, ilke, süreç ve kuramları açıklayabilir, çözümleyebilir; disiplinler arası bağlam ve tematik bir yaklaşımla, günlük yaşam pratikleri ve eğitim öğretim süreçlerinde, öğrenmenin oluşum süreçlerini öğrenmekte ve bütünsel-kapsayıcı analiz, çözümleme ve değerlendirmeleri yapar.

Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarının ergenlik dönemi özelliklerini kuramsal ve uygulamaya dönük çalışmalara bağlı olarak gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır.  Bu derste ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde, insan gelişiminde ve davranışlarında meydana gelen değişimler biyolojik, psikolojik ve sosyal etkiler ışığında incelenecektir.


Bu derste Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerine mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hakkında temel kavramları kazandırmanın yanı sıra kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörleri kavramaları ve Kariyer danışmanlığı sürecinde yararlanacakları kuramlar hakkında temel bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
İnsan fizyolojisi ile psikolojisi arasındaki etkileşimi anlamaktır.

Rehberlik ile ilgili temel kavramalar kavrama, Rehberlik İlkelerini, Kendi Yetenek ve İlgilerini, Eğitim Olanaklarını, İçinde Yaşamakta Olduğu Toplumun Beklentilerini ve Meslekleri Tanımak

insan kişiliğinin doğası, işleyişi ve ölçümlenmesine ilişkin bilgi sahibi olmak, tarihsel süreç içinde psikoloji biliminde ortaya çıkan ve halen kabul gören kişilik kuramlarının genel varsayımlarını öğrenmek, insanların davranışlarını her bir kişilik kuramı açısından analiz edebilmek

test dışı tekniklerin tanımını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini tartışmak

ruh sağlığı, anormallil ve anormalliği ayırt etme kriterleri, yaşam dönemlerinin gelişimsel özellikleri ve görülen uyum problemleri, psikolojik danışma hizmetinde önleyici ve müdahale edici stratejileri anlamak

Eğitimde Araştırma Yöntemleri Dersinin Amacı

Eğitim alanında kullanılabilecek olmasını dikkate alarak, katılımcıların sosyal bilimlerde araştırma yapma ve yapılmış araştırmalardan yararlanmaya temel olacak kavram ve teknikler ile raporlaştırma konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.

Türk Eğitim Tarihi Dersinin Amacı

Öğrencilerin Türk Eğitim Tarihi ile ilgili temel düzeyde kuramsal bilgi edinmesi, ders konusu ile ilgili araştırma yapma, okuma, yazma, tartışma ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürler arası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmenin yerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.


Bu dersin amacı çocuk gelişimi hakkındaki temel bilgileri edinme ve bunları günlük yaşamda kullanabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Bu amaçla, döllenme ile başlayan bebeğin yaşamını ergenliğe kadar inceleyeceğiz. Bu derste çocuk gelişimi hakkında farklı kuramlar sunularak bu kuramlar karşılaştırılacak, çocuğun fiziksel, duygusal, bilimsel ve sosyal gelişimi incelenecek ve bu değişkenlere etki eden etmenlerden bahsedilecektir.