Türk yönetim tarihi dersi, Türkiye'de idarenin kökenleri olarak İslam, Selçuklu, Roma mirası ve diğer etkenleri ele alarak, Türkiye’nin Osmanlı imparatorluğu dönemindeki idare tarihini analiz etmektedir. Bu dönemin temel idari mekanizmaları üzerine odaklanılacaktır. Toprak sistemi, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, şehirler ve yönetim, mahalle idaresi ve vakıflar, Osmanlı millet sistemi, siyasal ve toplumsal değişme dönemi, Tanzimat süreci, yönetimin modernleşmesi ders kapsamında ele alınacak başlıklar arasındadır. Cumhuriyet devrimlerinin kökenlerinin ve Türkiye’deki devlet geleneğinin özelliklerinin irdelenmesi ders sonlandırılacaktır.  

Yerel Yönetimlerle ilgili temel bilgilerin verilmesi, Türkiye'de yerel yönetimlerin yasal/kurumsal boyutunun genel hatlarıyla tanıtılması, yerel yönetimlerin kuruluş sürecinin analiz edilmesi, yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukların incelenmesi ve öğrencilerin bu alandaki bilgi ve kavrama düzeylerinni yükseltilmesidir.


Yerel Yönetimlerle ilgili temel bilgilerin verilmesi, Türkiye'de yerel yönetimlerin yasal/kurumsal boyutunun genel hatlarıyla tanıtılması, yerel yönetimlerin kuruluş sürecinin analiz edilmesi, yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukların incelenmesi ve öğrencilerin bu alandaki bilgi ve kavrama düzeylerinni yükseltilmesidir.


Bu dersin amacı, öğrencilere Türk siyasetinin tarihsel arka planını, yapısını, temel aktörlerini, ideolojilerini ve dinamiklerini tanıtmaktır.

Dersin Amacı: 

Bu ders, siyaset biliminin temel konuları olan devlet, güç, tahakküm, elit, siyasi yapı ve fonksiyonları, sivil toplum ve kamu politikaların uygulanması konularında sosyolojik bir analiz sunmaktadır.


Dersin İçeriği: 

Siyasetin toplumsal analizinin yapılması; devlet ve güç kavramı, meşruiyet ve otorite kavramlarının incelenmesi; siyasi kurum ve yapıların ve buna bağlı olarak siyaset profesyonelleri, elitler ve kamuoyunun oluşumunun incelenmesi; seçim sosyolojisi; siyasi kültür, aktif vatandaşlık, milli kimlik ve kamu politikalarına katılımın incelenmesinden oluşmaktadır.Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, farklı siyasal sistemleri açıklayabilecek bir model arayışının başlangıcından bu yana, karşılaştırmalı siyasal analiz alanının gelişimini incelemektir. Katılımcıların, karşılaştırmalı siyaset alanında çalışan siyaset bilimcilerin kullandıkları yöntem ve kavramlarla tanıştırılmaları da hedeflenmektedir.


1.Karşılaştırmalı politik sistemlerde kullanılan kuramsal yaklaşım ve metotları tanımlamak.
2.Farklı politik sistemleri demokrasiler, eski komünist ülkeler ve gelişmekte ülkeler olarak gruplandırarak, bu kategorilere ait olan ülkelerin temel siyasal özelliklerini tanımlamak.
3.Devletleri tarihsel gelişimlerine, siyasal kültür, siyasal katılım, devlet kurumları ve hükümet biçimleri yönünden karşılaştırmak.
4. Dünyadaki siyasal sistemlerin çoğulculuğunu fark ettirmek.

Dersin İçeriği: 

Katılımcılardan, analitik bir yaklaşım ve yönteme ilişkin bir hassasiyet sergileyerek, farklı siyasal sistemleri siyasal kurum, kültür ve süreçler açısından karşılaştırmaları beklenecektir. Dersin ilk bölümünde, karşılaştırmalı siyaset alanındaki çalışmalarda kullanılan yöntemler incelenirken, ikinci bölümde farklı siyasal sistemlerin çalışılması amacıyla önerilen modeller ele alınacaktır. Yüksek lisans programının genel amaçlarına uygun olarak, tartışmalarda Ortadoğu’daki siyasal sistemlere önem verilecektir.KAY102/PUB102 Kamu Yönetimine Giriş

VİZE İÇİN ÖDEV

I.

Yonetım kavramı, kamu yönetiminin tanımı ve elemanları, özel yonetim ve kamu yönetımı arasındaki benzerlikler benzelik farklılıkları kısaca açıklayınız.

II.

Yeni kamu yönetimi anlayışı ile geleneksel yönetim anlayışını karşılaştırınız.


Bu bir araştırma ödevidir. Kullandığınız kaynakları ödevin sonunda Kaynakça bölümüne yazınız. Ödev İngilizce ve Türkçe olarak yazılacaktır. Eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri sadece Türkçe yazacaktır.

Ödev 3 sayfayı geçmemelidir. Bu ödev vize sınavı yerine geçecektir.

Ödevinizi sınav haftasının son günü hem sayfaya hem de k.bulut@auc.edu.tr ve kebul11@hotmail.com adreslerine, üç yere gönderiniz.

Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.


VİZE Sınavı İçin Ödev Konusu

Siyasi ideolojiler


Liberalizm, 'Muhafazakarlık ve Sosyalizmin,

ı)mülkiyet,

ıı) Özgürlük,

ııı) Eşitlik kavramlarıyla ilgili yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak yazınız.


Bu bir araştırma ödevidir. Kullanacağınız ilk kaynak ders kitabı olarak önerdiğimiz Heywood'u n Political İdeologies/ Siyasi İdeolojiler kitabıdır. Kullandığınız diğer kaynakları da ödevin sonunda Kaynakça bölümüne yazınız. Ödev İngilizce ve Türkçe olarak yazılacaktır. Eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri sadece Türkçe yazacaktır.

Ödev 3 sayfayı geçmemelidir. Bu ödev vize sınavı yerine geçecektir.

Ödevinizi sınav haftasının son günü hem sayfaya hem de k.bulut@auc.edu.tr ve kebul11@hotmail.com adreslerine, üç yere gönderiniz.

Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.


Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000001753 StartFragment:0000000499 EndFragment:00000017


VİZE SINAVI İÇİN ÖDEV

Siyasi Düşünceler Tarihi/POLS202 History of Political Thought


 İktidarın sınırlandırılmasıyla ilgili Orta Çağ ve Yeni Çağda düşünürlerin düşüncelerini karşılaştırmalı olarak yazınız.

Plan:

a) iktidarın sınırlandırılması ne demektir?

b) Orta Çağda bu sorunu kim nasıl ele almıştır?

c) Yeni Çağda bu sorunu kim nasıl ele almıştır?

d) Benzerlik ve farklılıklar bağlamında demokrasi teorisine bu dönem düşünürlerinin katkılarının özet değerlendirmesi.


Bu bir araştırma ödevidir. Kullanacağınız ilk kaynak ders kitabı olarak önerdiğimiz Murat Sarıca'nın Siyasi Düşünce Tarihi kitabıdır. Kullandığınız diğer kaynakları da ödevin sonunda Kaynakça bölümüne yazınız. Ödev İngilizce ve Türkçe olarak yazılacaktır. Eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri sadece Türkçe yazacaktır.

Ödev 3 sayfayı geçmemelidir. Bu ödev vize sınavı yerine geçecektir.

Ödevinizi sınav haftasının son günü hem sayfaya hem de k.bulut@auc.edu.tr ve kebul11@hotmail.com adreslerine, üç yere gönderiniz.

Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.


Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000004207 StartFragment:0000000499 EndFragment:0000004190 


VİZE SINAVI İÇİN ÖDEV


ULU204 Karşılaştırmalı Siyaset II/ IRE204 Comarative Politics II

I.

Diktatörlük,

Otoriter,

Totaliter,

Sultancı rejimler,

Askeri rejim,

Tek Parti rejimi nedir? Kısa kısa açıklayınız.


II.

Demokratikleşmenin unsurları nelerdir ve bu unsurlar nasıl tanımlanır?


III.


Askeri Darbe ve Devrim yoluyla otoriterleşme günümüzde neden sayıca azalmıştır.


Bu üç soruyu üç başlık altında cevaplandırınız.


Bu bir araştırma ödevidir. Kullanacağınız ilk kaynak ders kitabı olarak önerdiğimiz Sabri Sayarı, Hasret Dikici Bilgin, Karşılaştırmalı Siyaset İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları kitabıdır. Kitabın 3 ve 4. bölümleri sorularımızla ilgilidir. Kullandığınız diğer kaynakları da ödevin sonunda Kaynakça bölümüne yazınız. Ödev İngilizce ve Türkçe olarak yazılacaktır. Eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri sadece Türkçe yazacaktır.

Ödev 3 sayfayı geçmemelidir. Bu ödev vize sınavı yerine geçecektir.

Ödevinizi sınav haftasının son günü hem sayfaya hem de k.bulut@auc.edu.tr ve kebul11@hotmail.com adreslerine, üç yere gönderiniz.

Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.Balkan Tarihi ve Politikaları


Plan:


I. Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti sürecini kısaca yazınız.

II. Pax Ottomana nedir? Balkanların Osmanlı hakimiyet dönemindeki yönetim ve toprak sistemi nasıldı. Bu barış iklimine etkisi nasıldı.

III. Pan Slavizm nedir? Balkanların Osmanlı hakimiyetinden çıkışına etkileri nasıl olmuştur.Bu bir araştırma ödevidir. Kullandığınız kaynakları ödevin sonunda Kaynakça bölümüne yazınız. Ödev İngilizce ve Türkçe olarak yazılacaktır. Eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri sadece Türkçe yazacaktır.

Ödev 3 sayfayı geçmemelidir. Bu ödev vize sınavı yerine geçecektir.

Ödevinizi sınav haftasının son günü hem sayfaya hem de k.bulut@auc.edu.tr ve kebul11@hotmail.com adreslerine, üç yere gönderiniz.

Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000001950 StartFragment:0000000499 EndFragment:0000001933 

VİZE İÇİN ÖDEV

Balkan Tarihi ve Politikaları

Plan:

I. Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti sürecini kısaca yazınız.

II. Pax Ottomana nedir? Balkanların Osmanlı hakimiyet dönemindeki yönetim ve toprak sistemi nasıldı. Bu barış iklimine etkisi nasıldı.

III. Pan Slavizm nedir? Balkanların Osmanlı hakimiyetinden çıkışına etkileri nasıl olmuştur.


Bu bir araştırma ödevidir. Kullandığınız kaynakları ödevin sonunda Kaynakça bölümüne yazınız. Ödev İngilizce ve Türkçe olarak yazılacaktır. Eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri sadece Türkçe yazacaktır.

Ödev 3 sayfayı geçmemelidir. Bu ödev vize sınavı yerine geçecektir.

Ödevinizi sınav haftasının son günü hem sayfaya hem de k.bulut@auc.edu.tr ve kebul11@hotmail.com adreslerine, üç yere gönderiniz.

Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.


Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000001558 StartFragment:0000000499 EndFragment:0000001541 

VİZE İÇİN ÖDEV

PUB402 Comparative Public Administration /Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi


Almanya ve Fransa'nın siyasi-idari yapısını karşılaştırınız.


Bu bir araştırma ödevidir. Kullandığınız kaynakları ödevin sonunda Kaynakça bölümüne yazınız. Ödev İngilizce ve Türkçe olarak yazılacaktır. Eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri sadece Türkçe yazacaktır.

Ödev 3 sayfayı geçmemelidir. Bu ödev vize sınavı yerine geçecektir.

Ödevinizi sınav haftasının son günü hem sayfaya hem de k.bulut@auc.edu.tr ve kebul11@hotmail.com adreslerine, üç yere gönderiniz.

Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.


Bu ders, politik psikoloji disiplinine ilişkin öğrenme, yöntem ve bilgileri siyaset bilimi ve ilintili diğer sosyal bilimlerin ürünlerinden faydalanarak multidisipliner bağlamda analiz etmeyi amaçlar.

Lisans öğrencilerine politik/toplumsal olayların/sorunların arka planındaki psikolojik süreçlerle ilgilenen politik psikolojinin temel konularını anlatmak.

Politik Psikoloji; İnsan düşünce, duygu ve davranışının siyasi hayata etkilerini konu alan ve siyasi bilimleri psikoloji aracılığı ile inceleyen, disiplinler arası akademik, bilimsel bir alandır. Politik psikoloji liderlerin karakterlerini, yöneten-yönetilen ilişkisini, halkın kendi içindeki ve ulusların birbirleriyle ilişkisini analiz eder. Toplumsal olaylara duyarlı olan ve gündemi takip eden politik psikoloji; psikolojik teoriyi politik olaylara bağlama amaçlı çalışmalar gerçekleştirir. Bu alan psikolojiyi ve toplumu birleştiren bir kesişim noktasıdır.

Politik psikolojinin sorunlara yaklaşım yöntemi bütünleyici bir anlayışla, analitik psikolojinin temeline dayanmaktadır. Çok disiplinli ve bütünleşik anlayışla çalışan bir alan olarak aynı zamanda psikolojik perspektifle bir tarih değerlendirmesi de ortaya koymaya çalışmaktadır.


Uluslararası İlişkilere Giriş

World History & Civilizations

LİBERALİZM 

Özet

Liberallere göre AKIL insanı özgürleştirir; hurafelerden kurtulup iyiye yönelme akılla olur. Akıl rehberdir. Toplumsal EŞİTLİK Liberallere göre adil değildir. Aadalet için hukuki ve fırsat eşitliğini savunurlar. Fikirlerin rahat ortaya çıkabilmesi için HOŞGÖRÜ Liberallerin savunduğu diğer bir ilkedir; Müzakere, yarışma ve tartışma gelişme için son derce önemlidir.

Liberallere göre devlet hakemdir. Tarafsızdır. Toplumdaki grup ve çıkarlardan doğan çatışmalarda hüküm verici olmamalıdır. Devlet özgürlüğü hukukla savunmalıdır. Anayasalar da devleti birey karşısında sınırlandırır olmalıdır. Sınırlı yönetim anlayışı temel ilkedir.

Doğal haklar, faydacılık, ekonomik serbestlik sosyal Darwinizm ve neo-liberalizm Liberali<mi oluşturan diğer teorilerdir.

Sosyalizmin etkisiyle Modern Liberalizm sosyal ve ekonomik sorunlar karşısında devletin sosyal adaletçi uygulamaları da üstlenmesi gerektiği düşüncesiyle klasik liberalizmden farklılaşır. Devlet dezavantajlı kesimleri desteklemelidir Modernlere göre...Ders, Siyaset biliminin, Siyasi Partilerin ve Seçim Sistemlerinin tanımını, temel kavramlarını incelemektedir.

 

Bu ders, Siyasal partiler ve seçimler konularını inceleme amacındadır. Partiler kısmında, siyasal partilerin doğuşu ve gelişimi, işlevleri, örgüt yapıları, parti sistemleri ve finansman sorunu işlenecek konulardır. Türkiye de siyasal partiler konusu Türk Siyasi Hayatı I ve II bağlamında kısaca değerlendirilecektir. Seçimler kısmında ise seçimlerin demokrasi için önemi, seçim sistemleri ve Türkiye de seçimler konuları incelenecektir.

 

Dersin ana amacı son sınıf öğrencilerine siyasal partiler ve seçimler konularını ayrıntılı olarak tartıştırmak ve seçim- demokrasi ilişkisi ve parti içi demokrasinin önemini vurgulamaktır. Bu süreç esnasında dünyadan ve ülkemizden örneklerle konuları mümkün mertebe somutlaştırma da hedefler arasındadır